Logo
New image
DYNAMISCH MAASDAL

Deelgebied het Dynamisch Maasdal omvat de Maas, haar meanders, de bijbehorende uiterwaarden en de haven met bedrijventerrein Hoogveld en De Groote Heeze. Het Maasdal wordt gekenmerkt door graslanden en Maasheggen in de uiterwaarden dat deels open en weids is. Andere delen zijn halfopen door opgaande beplanting en aanwezige bebouwing.

Kernkwaliteiten
 • Lucht en ruimte
 • Ruimte voor land- en tuinbouw
 • Innige buurtschappen
 • Historische ontginningen en linten
 • Kwelranden natuur waaronder Koningsven de Diepen
 • Klimaatadaptief
New image
'Samen maken we Gennep'
OMGEVINGSVISIE GEMEENTE
GENNEP
OMGEVINGSVISIE GEMEENTE
GENNEP
'Samen maken we Gennep'
Logo
DYNAMISCH MAASDAL

Deelgebied het Dynamisch Maasdal omvat de Maas, haar meanders, de bijbehorende uiterwaarden en de haven met bedrijventerrein Hoogveld en De Groote Heeze. Het Maasdal wordt gekenmerkt door graslanden en Maasheggen in de uiterwaarden dat deels open en weids is. Andere delen zijn halfopen door opgaande beplanting en aanwezige bebouwing.

Kernkwaliteiten
 • Lucht en ruimte
 • Ruimte voor land- en tuinbouw
 • Innige buurtschappen
 • Historische ontginningen en linten
 • Kwelranden natuur waaronder Koningsven de Diepen
 • Klimaatadaptief
Hoofdfuncties
 • Landbouw: voornamelijk grondgebonden landbouw, intensieve veehouderij op enkele toekomstbestendige locaties
 • Natuur: langs beken, stuwwal, aan de voet van de stuwwal 
 • Rivierbed met bergend regime (wateropvang)
Nevenfuncties
 • Recreatie: zowel dag- als verblijfsrecreatie en daaraan gerelateerde functies
 • Bedrijvigheid passend bij het karakter van    het gebied
 • Duurzame energievoorzieningen
Kansen

 • Infrastructuur afstemmen op aanwezig landbouw- en vrachtverkeer
 • Opwek van diverse vormen van duurzame energie op zowel land als water.
 • Doorontwikkeling van landbouwbedrijven op toekomstbestendige locaties
 • Behoud oude en kleine ontginningsgebieden
 • Recreatieve mogelijkheden benutten door verweving landbouw, natuur en recreatie, denk aan eco- en agrotoerisme
 • Toegankelijkheid en aantrekkelijkheid voor recreatie verhogen
 • Natuurontwikkeling aan de voet stuwwal (Koningsven en De Diepen), langs beken en door middel van erfbeplanting en kleine landschaps-elementen


draaien


Draai uw telefoon 

voor de kaartweergave